Świadczenie rodzicielskie

Opublikowano: piątek, 25, sierpień 2017

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje :

 

1)    matce albo ojcu dziecka,

2)    opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)    rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

4)    osobie, która przysposobiła dziecko.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia porodu przez okres 52 tygodni w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie,  niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

- co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński z  ZUS/KRUS,

-osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

-w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia rodzicielskiego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Odsłony: 3327