Diagnoza usług opiekuńczych w roku 2016

Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starszej i w jej najbliższym otoczeniu.  Postępujący proces starzenia się populacji, zwiększający się udział osób starszych w społeczeństwie (w tym osób wymagających wsparcia), zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca liczba rodzin niepełnych) oraz niewysoki status ekonomiczny seniorów, w szczególności osób samotnych (według danych ZUS i IPiSS, w 2010 roku świadczenia ponad 55% emerytów nie przekraczały kwoty przeciętnej emerytury tj. 1.353,47zł netto), to czynniki które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ze strony gminy to forma usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym.

 

W 2016 r. na dzień pisania diagnozy (25.10.2016r.) jest 29 środowisk w których świadczone są usługi opiekuńcze.

 

 Tab. Nr 1. Ilościowy i procentowy wykaz osób ze względu na wiek w środowiskach w których świadczone są usługi opiekuńcze w 2016r.

Lp.

Wiek

Rodzaj usług opiekuńczych

Ilość osób

% na 29

1

Powyżej 80 roku życia

zwykłe

17

58,62

2

od 70 do 80

zwykłe

6

20,68

3

od 60 do 70

zwykłe

2

6,90

4

od 50 do 60

zwykłe

2

6,90

5

od 30 do 40

zwykłe

1

3,45

6

od 10 do 20

zwykłe

1

3,45

Źródło: Dane własne GOPS w Sławoborzu 2016 r.

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej jest objętych pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób powyżej 80 roku życia, bo aż 58,62%. Zważywszy, że ilość ludności w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy Sławoborze w roku 2014 zawarta była w liczbie 656 (dane z Urzędu Statystycznego w Szczecinie z 2015r.), to ilość osób u których świadczone są usługi opiekuńcze  jest bardzo wysoki 86,20%, w tym przedziale wiekowym. Należałoby zastanowić się dlaczego tak się dzieje, że aż tyle osób wymaga opieki środowiskowej?. Przede wszystkim głównym winowajcą może być:

 • rozpad więzi rodzinnych,
 • brak troski o bliskich, motywacji i zaangażowania,
 • brak wewnętrznych moralnych postulatów.

 

Wykres przedstawiający liczbę osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych
Wykres przedstawiający liczbę osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych

 

 

 

Tab. Nr 2. Ilościowy i procentowy wykaz osób z niepełnosprawnością i długotrwale chorych

w środowiskach, w których świadczone są usługi opiekuńcze.

Lp.

Rodzaj dysfunkcji

Ilość osób

% na 29

1

niepełnosprawność

14

48,28

2

długotrwała choroba

10

34,48

3

niedołężność

5

17,24

Źródło: Dane własne GOPS w Sławoborzu 2016r.

 

Wykres przedstawiający procentowy wykaz osób wg rodzaju dysfunkcji
Wykres przedstawiający procentowy wykaz osób wg rodzaju dysfunkcji

 

Niepełnosprawność jest dominującym czynnikiem który decyduje o potrzebie świadczenia usług opiekuńczych, bo aż 48,28% na całość środowisk. Z powyższych danych można zauważyć, iż zły stan zdrowia świadczeniobiorców, bo aż 82,76%, dyktuje zapotrzebowanie na te usługi, które są bardzo istotne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu życia osób starszych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a poprzez to w dłuższej perspektywie przyczyniają się do opóźnienia momentu umieszczenia w placówkach całodobowej  opieki.

Efektem usług opiekuńczych o odpowiedniej jakości jest:

 • podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osoby starszej, jej dobra kondycja psychiczna oraz integracja ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możliwości i potrzeb,
 • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
 • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
 • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej,
 • poprawa samopoczucia,
 • podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności,
 • podtrzymanie lub zwiększenie aktywności,
 • zmniejszenie izolacji społecznej

Sporządził:  Justyna Lasota – Wasicka

25.10.2016r.

 

Odsłony: 4539