Wiedza Szansą Dla Ciebie

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach Priorytetu VII przewiduje się realizację projektów systemowych polegających na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podmiotem realizującym projekt systemowy na poziomie gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, wykonujący ustawowe zadania  z zakresu integracji społecznej. GOPS jest uprawnionym beneficjentem wskazanym do realizacji projektów systemowych w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Działania w ramach projektów systemowych zmierzają do aktywizacji i integracji zawodowej i społecznej klientów ośrodka, w tym osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Projekt systemowy "Wiedza szansą dla ciebie" jest realizowany na podstawie umowy zawartej z instytucją pośredniczącą, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

 
Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2008


Cel projektu to aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 4 osoby

Zrealizowane formy wsparcia:

 • warsztaty psychologiczno-aktywizujące
 • szkolenie "Nowoczesny handlowiec - sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnym"
 • kurs "ABC Przedsiębiorczości - pierwsze kroki w Small Businessie"
 • kurs na prawo jazdy kategorii "B"
 • warsztaty aktywizacji zawodowej - komunikacja interpersonalna podstawą autoprezentacji i sukcesu na rynku pracy
 • praca socjalna
 • wsparcie finansowe - zasiłki

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2009


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 4 osoby

Zrealizowane formy wsparcia:

 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • sfinansowanie kosztów edukacji (czesne)
 • kurs "Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych"
 • kurs "Pracownik usług gastronomicznych: gastronom/pomoc kuchenna"
 • poradnictwo terapeuty rodzinnego
 • kurs "Zaplanuj swoją przyszłość" obejmujący zajęcia z doradcą zawodowym oraz spotkanie integracyjne
 • praca socjalna
 • wsparcie finansowe - zasiłki

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2010


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 20-55 lat zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 12 osób

Zrealizowane formy wsparcia:

 • usługi asystenta rodzinnego
 • warsztaty z doradcą zawodowym
 • sfinansowanie kosztów edukacji (czesne)
 • kurs "Trening interpersonalny z elementami opiekuńczo-wychowawczymi"
 • kurs "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"
 • poradnictwo terapeuty rodzinnego
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty psychologiczne – spotkania z psychologiem
 • Warsztaty "Pierwsza pomoc przedmedyczna"
 • Warsztaty rozwoju osobistego – budowanie poczucia własnej wartości
 • Warsztatów z doradcą zawodowym – spotkania z doradcą zawodowym
 • praca socjalna
 • wsparcie finansowe - zasiłki

 

Projekt "Wiedza szansą dla Ciebie" - 2011


Cel projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 15-25 lat zamieszkujących na terenie Gminy Sławoborze

Grupa docelowa - 15 osób

Zrealizowane formy wsparcia:

 • zajęcia aktywizacyjno-integracyjne w ramach klubu samopomocy
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo profilaktyki uzależnień
 • rajd rowerowy
 • spotkanie o charakterze integracyjnym "Gopsikowe wakacje" w ramach klubu samopomocy
 • sfinansowanie kosztów edukacji (czesne)
 • Trening interpersonalny
 • kurs Metod szybkiego czytania i zapamiętywania
 • warsztaty taneczne
 • warsztaty "Zaplanuj swoją przyszłość"
 • praca socjalna
 • wsparcie finansowe - zasiłki

 

Odsłony: 3346