Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł.


Zapomoga przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży.

Aby uzyskać prawo do tego świadczenia należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży.

 

Odsłony: 3538