Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowano: czwartek, 27, sierpień 2015

 

Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • oraz kuratorzy sądowi.

Jego zadaniem jest tworzenie lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy w rodzinie, w tym integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które w tym zakresie funkcjonują w środowisku lokalnym. Zadania te obejmują (art. 9b ust. 1):

 • diagnozowanie problemu przemocy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu został powołany Zarządzeniem nr 50/2022 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30.09.2022 r.

 

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodnicząca Zespołu:

 • Natalia Kołodziejczak - GOPS Sławoborze

 

Członkowie Zespołu:

 • Elżbieta Bździuch - Wicedyrektor, pedagog szkolny ZPS w Sławoborzu
 • Anna Czaplewska - Kurator zawodowy, Sąd Okręgowy w Koszalinie
 • Paulina Ziemińska - Pedagog szkolny, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławoborzu
 • Elżbieta Żebrowska - Pielęgniarka środowiskowa, Usługi Medyczne GABIMED E. Żebrowska
 • Jolanta Kucharska - GOPS w Sławoborzu
 • Grażyna Zakonek - GOPS w Sławoborzu
 • Waldemar Giniewski - Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu
 • Anita Małolepszy - GOPS w Sławoborzu, asystent rodziny
 • Marzena Skraburska - GOPS w Sławoborzu
 • Jacek Wasiński - KPP Świdwin RDz Sławoborze

 

Odsłony: 4040