Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wprowadza podział świadczeń na pieniężne oraz niepieniężne.

Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są:

 1. Zasiłek stały
 2. Zasiłek okresowy
 3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 5. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
 6. Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 7. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd


Świadczeniami niepieniężnymi
z pomocy społecznej są:

 1. Praca socjalna
 2. Bilet kredytowany
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne
 5. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 6. Sprawienie pogrzebu
 7. Poradnictwo specjalistyczne
 8. Interwencja kryzysowa
 9. Schronienie
 10. Posiłek
 11. Niezbędne ubranie
 12. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 13. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy oraz usługi sąsiedzkie
 14. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 15. Mieszkanie treningowe lub wspomagane
 16. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, w tym usługi wsparcia krótkoterminowego
 17. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych