Osoby uprawnione

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

Osoby uprawnione

 Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia lub gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Osobie, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bezterminowo.

 

Dochód uprawniający do świadczeń

 Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Okres świadczeniowy

 Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie większej niż 500 zł na dzieci.

 

 

 

Odsłony: 3680