Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Od  1 stycznia 2017r.  weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”  ( Dz.U.  z 2016 r. , poz. 1860).


Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

 1. świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie jest realizowane przez:

 1. zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
 2. zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
 3. zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych

 

Wsparcie obejmuje także zapewnienie:

 1. dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
 2. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 3. odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 4. dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 5. możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
 6. innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Na podstawie art.10  z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa wyżej, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.