Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu uczestniczy w realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Wnioski o przyznanie opłaty posiłków

 

Wnioski o przyznanie opłaty posiłków dla dziecka w szkole, przedszkolu lub internacie należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i osobistą rodziny. Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładce „Wymagane dokumenty” w dziale „Pomoc społeczna”.

Wnioski o przyznanie opłaty posiłków na okres od 01.09 do 31.12 przyjmowane są od sierpnia, natomiast na okres 01.01 do 30.06 od grudnia. Wnioski można składać także podczas trwania roku szkolnego.

Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna. Ośrodek pokrywa opłatę jednego posiłku dziennie.