Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu  z dnia 01.02.2021 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu określa organizację wewnętrzną Ośrodka, zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasady funkcjonowania.

§2

Ilekroć w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest mowa o:

 • Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu,
 • Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sławoborze,
 • Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Sławoborzu,
 • Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

§3

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Pracownicy są traktowani równo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy.

Ogólne zasady funkcjonowania Ośrodka

§4

 1. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy, Statutu, zarządzeń Wójta oraz zarządzeń Kierownika.
 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Sławoborze nieposiadającą osobowości prawnej powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ośrodek może realizować również inne zadania w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
 5. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, porozumień, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.
 6. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia.
 7. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 8. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski.

§5

 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Sławoborzu, ul. Leśna 1A.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Sławoborze.
 3. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i ustawy o pomocy społecznej.
 5. Ośrodek funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w:

1) przepisach o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
2) ustawie o finansach publicznych i rachunkowości,
3) przepisach prawa pracy,
4) zarządzeniach wewnętrznych,
5) kodeksie postępowania administracyjnego,
6) instrukcji kancelaryjnej,
7) niniejszym regulaminie,
8) innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią.

 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik w zarządzeniach wewnętrznych.
 2. Ośrodek działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) jednoosobowego kierownictwa,
4) planowania pracy, kontroli wewnętrznej,
5) podziału zadań między poszczególne stanowiska pracy,
6) wzajemnego współdziałania.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Ośrodka

§6

 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Ośrodka - K,
2) Główny Księgowy - GK,
3) pracownicy socjalni - wieloosobowe stanowisko pracy (ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych ( art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej) - PS,
4) stanowisko ds. kadr, płac i rozliczeń – KP,
5) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - ŚR,
6) stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego - FA,
7) stanowisko ds. świadczeń wychowawczych - ŚW,
8) stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej - ŚPS,
9) stanowisko asystenta rodziny - AR,
10) pracownik biurowy – obsługa sekretariatu - OS,
11) opiekun w ośrodku pomocy społecznej – wieloosobowe stanowisko pracy - OP,
12) Inspektor ochrony danych – IOD.

Podane przy stanowiskach pracy symbole służą  do znakowania spraw prowadzonych na stanowiskach.

 1. Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w Ośrodku w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa w ramach posiadanych środków finansowych.
 2. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności pracowników Ośrodka.
 3. Schemat organizacyjny przedstawia Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§7

Kierownik

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień i pełnomocnictw.
 2. Kierownik podlega służbowo Wójtowi Gminy.
 3. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka i wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 4. Kierownik odpowiada, za realizację powierzonych zadań, organizację i skuteczność pracy Ośrodka oraz wykonywanie zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym prowadzonych spraw.

§8

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

    1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz we wszystkich formach jego działalności,
    2) określenie organizacji i zasad funkcjonowania Ośrodka,
    3) ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka,
    4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie wysokości wynagrodzenia pracowników,
    5) wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących organizację i działalność Ośrodka,
    6) dbanie o skuteczną realizację ustalonych zadań wykonywanych przez Ośrodek oraz przestrzeganie przepisów prawa,
    7) przedkładanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
    8) podpisywanie decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań z upoważnienia Rady, Wójta oraz wykonanie innych zadań na podstawie odrębnych upoważnień Wójta i pełnomocnictw.

Rozdział III

Zasady organizacji pracy Ośrodka

§9

 1. W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonego mu zadania.
 2. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do współpracy i współdziałania w celu sprawnej realizacji zadań Ośrodka.
 3. W czasie nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje wyznaczony przez Kierownika pracownik, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 4. W czasie nieobecności Kierownika decyzje w zakresie świadczeń przyznawanych przez Ośrodek wydaje i podpisuje pracownik Ośrodka upoważniony przez Wójta, na wniosek Kierownika.

Rozdział IV

Obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy

§10

Do obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku należy w szczególności:

 1. Działanie na podstawie prawa i szczegółowe jego przestrzeganie,
 2. Sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań,
 3. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo,
 4. Stosowanie się do poleceń przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 5. Udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy,
 6. Informowanie stron o przysługujących im środkach prawnych,
 7. Gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,
 8. Udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie egzaminom sprawdzającym,
 9. Dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 10. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 11. Każdorazowe zgłaszanie i wypisywanie do książki wyjść wszystkich wyjść służbowych  i prywatnych, bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w regulaminach Ośrodka.

§11

Pracownicy Ośrodka mają obowiązek przestrzegania:

 1. Przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 2. Zasad współżycia społecznego oraz dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
 3. Mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 4. Ochrony danych osobowych,
 5. Pozostałych wewnętrznych przepisów: regulaminów i instrukcji wprowadzanych zarządzeniem Kierownika.

§12

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. Powadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. Opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacji operacji budżetowych,
 3. Opracowanie planu finansowego,
 4. Kontrola wstępna i bieżąca dokumentacji finansowo – księgowej,
 5. Sporządzanie przelewów,
 6. Obsługa należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 8. Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych,
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§13

Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:

 1. Rozpoznanie potrzeb osób będących w wieku aktywności zawodowej i wieku poprodukcyjnym ubiegających się o pomoc poprzez przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych), diagnozowanie i zaspakajanie potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o pomoc społeczną,
 2. Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działanie wspierające osobę lub rodzinę oraz poradnictwo socjalne,
 3. Współdziałanie z osobami i rodzinami w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, uprawnienia i możliwości,
 4. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznej,
 5. Wnioskowanie o umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej,
 6. Prowadzenie działalności interwencyjno-ochronnej w stosunku do osób starszych,
 7. Współdziałanie z organizacjami administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjami pozarządowymi,
 8. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,
 9. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk,
 10. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie do powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§14

Do zadań stanowiska ds. kadr, płac i rozliczeń należy w szczególności:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą kadrową jednostki,
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą płacową jednostki,
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS i US,
 4. Sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr i płac do GUS;  
 5. Realizowanie zadań związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z prowadzeniem środków trwałych jednostki,
 7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i nadzorowanie prac komisji inwentaryzacyjnej,
 8. Fakturowanie, sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§15

Do zadań stanowiska ds. świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne świadczeniobiorców,
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§16

Do zadań stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§17

Do zadań stanowiska ds. świadczeń wychowawczych należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, w tym opracowywanie projektów przepisów prawa miejscowego w zakresie osób
 2. Starszych i bezdomnych gminy Sławoborze,
 3. Obsługa oraz rozliczanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§18

Do zadań stanowiska ds. świadczeń pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. Zapewnienie obsługi administracyjnej i prowadzenie dokumentacji wszystkich udzielonych świadczeń,
 2. Wprowadzanie i operowanie za pośrednictwem sieci komputerowej danymi osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne podopiecznych Ośrodka,
 4. Sprawowanie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego, prawidłowego działania programów komputerowych, sieci komputerowej,  w przypadku problemów z prawidłowym działaniem kontakt z administratorami programów,prowadzenie prac konserwacji sprzętu komputerowego, obsługa techniczna serwera oraz strony internetowej, BIP i kont pocztowych,dokonywanie kopii baz danych,
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 6. Obsługa Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
 7. Obsługa zachodniopomorskiej Karty Seniora,
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§19

Do zadań stanowiska asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 7. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 14. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi,
 15. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 16. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
 18. Specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi  podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną
 20. Prowadzenie klubu rodzica,
 21. Udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i rodzinom zgodnie z ustawa "Za życiem",
 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§20

Do zadań pracownika biurowego – obsługa sekretariatu należy w szczególności:

 1. Obsługa interesantów oraz korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej Ośrodka,
 2. Odpowiedzialność za terminowe wykonane przeglądów technicznych w Ośrodku,
 3. Prowadzenie składnic akt,
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne,
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§21

Do zadań opiekuna w ośrodku pomocy społecznej – wieloosobowe stanowisko pracy należy w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i gospodarczych w domu osób wymagających opieki, zgodnie z indywidualnym zakresem usług opiekuńczych,
 2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§22

Do zadań Inspektora ochrony danych należy:

 1. Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. Udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko;
 4. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych.

Rozdział V

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

§23

 1. W Ośrodku sprawowana jest kontrola zewnętrzna i wewnętrzna.
 2. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1) Główny Księgowy w sprawach finansowo-księgowych, w zakresie ustalonym przepisami szczegółowymi tj. ustawa o rachunkowości i ustawa o finansach publicznych.
2) Kierownik Ośrodka we wszystkich pozostałych sprawach.

 1. Kontrolę zewnętrzną wykonują służby do tego powołane na podstawie przepisów prawa.
 2. Kontrola ma na celu:

1) zapewnienie bieżącej i pełnej informacji służącej Kierownikowi do doskonalenia działania,
2) badania zgodności działania z obowiązującymi przepisami,
3) ocena efektywności i sprawności działania stanowisk pracy Ośrodka,
4) badanie prawidłowości załatwiania skarg i wniosków obywateli,
5) badanie prawidłowości obsługi interesantów, w tym terminowości załatwiania spraw i prawidłowego stosowania przepisów,
6) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników,
7) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
8) sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli własnej oraz organów kontroli zewnętrznej.

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism i decyzji

§24

 1. Do podpisu Kierownika zastrzega się w szczególności:

1) zarządzenia, ogłoszenia, okólniki – wynikające z bieżącej działalności Ośrodka,
2) materiały kierowane pod obrady Rady Gminy,
3) decyzje w sprawach kadrowo-płacowych pracowników Ośrodka,
4) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej – zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy,
5) pisma zastrzeżone do podpisu Kierownika odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.

 1. Kierownik może upoważnić swoich pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Kierownika.
 2. Kierownik może wystąpić z wnioskiem do Wójta w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.
 3. Czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno – kancelaryjnym i inne dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia sprawy podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności.
 4. W Ośrodku obowiązuje instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem Kierownika.

Rozdział VII

Załatwianie spraw w Ośrodku – organizacja przyjmowania rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

§25

 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są na zasadach, w trybie i w terminach określonych w rozdziale II Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących realizowanych zadań.
 2. Sprawy wniesione przez obywateli do Ośrodka są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 3. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa.
 4. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

Rozdział VIII

Zasady obsługi interesantów

§26

Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

§27

 1. Pracownicy socjalni wykonujący swoje obowiązki w terenie przyjmują interesantów w godzinach od 7:00 do 10:00 i od 14:00 do 15:00 oraz według indywidualnych potrzeb.
 2. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka.

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§28

 1. W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Kierownik w czwartki w godzinach od 10:00 do 12:00.
 2. Kierownik prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka.
 3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy szczegółowe.
 4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Kierownik.
 5. Przy przyjmowaniu i załatwianiu skarg i wniosków obywateli stosuje się dział VIII KPA – skargi i wnioski.

Rozdział X

§29

Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§30

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.